Beschikking en besluit hogere grenswaarde geluid Landerum Burenpad 1

Dit item is verlopen op 18-08-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Landerum
Publicatiedatum: 18-06-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Verzonden op 11 juni 2020, Landerum Burenpad 1 te Landerum, bouwen 2 onder 1 kapwoning. Het college van B&W verleent de gevraagde vergunning en het besluit hogere grenswaarde geluid onder kenmerk 2019-FUMO-0036768. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen tegen deze besluiten.

Beroepschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken een gemotiveerd beroepschrift indienen tegen deze besluiten. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop wij de besluiten door middel van verzending of uitreiking bekend hebben gemaakt.

Een beroepschrift inzake de beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kunt u sturen naar: Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Een beroepschrift inzake het besluit hogere grenswaarde geluid kunt u sturen naar: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 2500 EA Den Haag.