Besluit onttrekking aan de openbaarheid van een weg te Hoorn

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 29-10-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 21 oktober 2020 besloten heeft om op grond van artikel 9 van de Wegenwet de weg tussen de Oude Duinweg en de Dorpsstraat te Hoorn, gelegen op perceel kadastraal bekend gemeente Terschelling, sectie I nr. 773, aan de openbaarheid te onttrekken.

Het raadsbesluit ligt vanaf vrijdag 30 oktober 2020 tot en met donderdag 17 december 2020 zes weken ter inzage in de informatieruimte op het gemeentehuis en is daarnaast digitaal te raadplegen door hier onder het pdf bestand te downloaden. Het gemeenteblad en bijlagen met de onderbouwing voor de onttrekking aan de openbaarheid, liggen ook ter inzage. Wilt u de stukken op het gemeentehuis inzien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken via www.terschelling.nl of door te bellen naar 0562-446244. Deze bekendmaking met het raadsbesluit en bijlagen vindt u ook op www.overheid.nl.

De beroepstermijn van 6 weken start op zaterdag 1 november 2020 eindigt op vrijdag 18 december 2020. Tijdens de beroepstermijn kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld die tegen het ontwerpbesluit tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht, dan wel die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze kenbaar te maken.

U stelt beroep in door een brief te sturen naar de Rechtbank Noord-Nederland. In die brief vermeldt u uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en waarom u het niet eens bent met dat besluit. U stuurt een kopie van dit besluit met het beroepschrift mee. U ondertekent de brief en stuurt deze naar het postadres van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Een beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijk met uw beroep een verzoek tot een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht Postbus 150, 9700 AD Groningen. Aan het instellen van beroep en/of het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht).