Conceptvergunning Oerolfestival 2019

Dit item is verlopen op 28-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 28-03-2019
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning - verleend

Van 28 maart tot 9 mei 2019 ligt de aanvraag voor een evenementenvergunning van Stichting Terschellings Oerol ter inzage voor het van 14 t/m 23 juni 2019 te houden Oerolfestival. Het festival zal op diverse locaties plaatsvinden. Op een aantal plaatsen zullen tijdens de opbouwfase voorafgaande aan het festival en gedurende het festival zelf tenten, podia, aggregaten, tribunes e.d. worden geplaatst of aanwezig zijn.

De burgemeester is voornemens de gevraagde vergunningen en ontheffingen -onder voorbehoud van enkele voorstellingen- te verlenen onder beperkende voorschriften.                    

De conceptvergunningen met de bijbehorende aanvraag liggen op het gemeentehuis ter inzage en zijn daarnaast ook in te zien in de bijlagen. Een overzicht van de locaties, de periode van voorbereiding, de voorstellingen en andere activiteiten e.d. ligt bij de aanvraag ter inzage.

Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen op de aanvraag en de ontwerpvergunningen en ontheffingen binnen zes weken na deze publicatie in te dienen bij de gemeente. Dit kan mondeling, door het maken van een afspraak met de behandelend ambtenaar of door een brief te schrijven aan de burgemeester.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen bovenstaande besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop wij het besluit door middel van verzending of uitreiking bekend hebben gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA  West-Terschelling. 
 
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Indien u van mening bent dat, gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed schorsing vereist, dan kunt u tegelijkertijd met het ingediende bezwaar, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD Groningen) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.