Coronaontheffing Wyb

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 05-03-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Aan Bar Dancing Wyb, Oosterburen 11 in Midsland, is een coronaontheffing verleend voor het organiseren van een herdenkingsdienst (verzonden 5 maart 2021).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen bovenstaand besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van verzending of uitreiking aan de aanvrager bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA  West-Terschelling. 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.