Definitieve beschikking omgevingsvergunning bouw woningen Lutineweg, West-Terschelling

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 01-07-2022
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Betreft het bouwen van 3 woningen en 16 appartementen en het maken van een uitweg op het perceel kadastraal bekend gemeente Terschelling, sectie A, perceelnummer 2835, plaatselijk bekend als hoek Lutineweg en Cornelis Douwestraat te West-Terschelling, is verleend onder kenmerk 2021-FUMO-0057521, verzonden 30 juni 2022. (plan ID: NL.IMRO.0093.OV202157521lutinwg-VG01.

De vergunning is ongewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

De beschikking ligt vanaf 1 juli 2022 gedurende zes weken ter inzage.

U kunt de stukken inzien:

  • in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via www.terschelling.nl of door te bellen naar 0562-446244.
  • de stukken zijn digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl of te downloaden uit de bronmap (toelichting, besluitdocument, beleidstekst (bijlage) en illustratie)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken een gemotiveerd beroepschrift indienen tegen dit besluit. De beroepstermijn van 6 weken gaat in op 1 juli 2022.

Beroepschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening. Beroepschriften inzake de beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kunt u sturen naar: Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD GRONINGEN.
Via http://loket.rechtspraak.n/bestuursrecht kan ook digitaal beroep worden ingesteld.

Het instellen van beroep schorst de werking van de omgevingsvergunning niet. Degene die beroep heeft ingesteld kan verzoeken om een voorlopige voorziening. Als het besluit voor u onherstelbare gevolgen heeft, kunt u, totdat op het beroep is beslist, een verzoek tot voorlopige voorziening doen bij de rechtbank. Wordt dat verzoek gedaan binnen de beroepstermijn, dan treedt de omgevingsvergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Zijn er kosten aan verbonden?
Aan het indienen van een beroepschrift en het vragen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Op www.rechtspraak.nl vindt u meer informatie over de hoogte van de bedragen.