Diverse vergunningen Oerol

Dit item is verlopen op 06-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 06-06-2019
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning - verleend

Aan Stichting Terschellings Oerol zijn de volgende vergunningen verleend voor het organiseren van het Oerolfestival van 14 t/m 23 juni 2019 (verzonden 6 juni 2019):

  • Evenementenvergunning. De verleende evenementenvergunning is ongewijzigd verleend ten opzichte van de conceptevenementenvergunning die ter inzage heeft gelegen. Alleen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend kunnen beroep indienen bij de rechtbank;
  • Braderievergunning voor de braderie op 18 juni in West-Terschelling, 19 juni in Hoorn en 20 juni 2019 in Midsland;
  • Standplaatsvergunning voor het innemen van een standplaats op het Havenplein op 23 juni 2019;
  • Standplaatsvergunning voor het innemen van een standplaats voor Ons Huis, Torenstraat 42 te West-Terschelling voor de periode van 14 t/m 23 juni 2019.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen bovenstaande besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop wij het besluit door middel van verzending of uitreiking bekend hebben gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA  West-Terschelling. 
 
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Indien u van mening bent dat, gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed schorsing vereist, dan kunt u tegelijkertijd met het ingediende bezwaar, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD Groningen) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.