Drank- en horecaontheffing aan de heer Van Drunen

Dit item is verlopen op 05-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hee
Publicatiedatum: 05-09-2019
Soort bekendmaking: Drank- en horecavergunning - verleend

Aan de heer Van Drunen, namens Chasing the Hihat Productions BV, is een drank- en horecaontheffing verleend voor het festival Eil├ón 2019 van 12 tot en met 16 september 2019 (verzonden op  4 september 2019).

Uiteraard heeft deze ontheffing een relatie met de nog lopende procedures rond de evenementen- en omgevingsvergunning.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit door middel van verzending of uitreiking bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA  West-Terschelling. 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: 

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaar, schorst de werking van het besluit niet. Indien u van mening bent, dat gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed schorsing vereist, dan kunt u tegelijkertijd met het ingediende bezwaar, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD  Groningen) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.