Evenementenvergunning aan Stichting Evenementen Terschelling

Dit item is verlopen op 04-03-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 04-01-2019
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning - verleend

Aan Stichting Evenementen Terschelling is een evenementenvergunning verleend voor het houden van de verhalenroute Terschelling Vertelt in Formerum en Midsland op 19 en 26 februari 2019 van 20.00 tot 23.00 uur (verzonden op 27 december 2018).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen bovenstaande besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop wij het besluit door middel van verzending of uitreiking bekend hebben gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA  West-Terschelling. 
 
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Indien u van mening bent dat, gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed schorsing vereist, dan kunt u tegelijkertijd met het ingediende bezwaar, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD Groningen) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.