Evenementenvergunning festival Eilân 2019

Dit item is verlopen op 12-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hee
Publicatiedatum: 12-08-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Aan de heer D. van Drunen namens Chasing the Hihat Productions BV, is een evenementenvergunning verleend voor het organiseren van het festival Eilân 2019 van 12 tot en met 16 september 2019 bij en rondom het Duinmeer van Hee, crossterrein De Nollekes, Camping Cupido en Camping De Kooi (verzonden op 12 augustus 2019).

Degenen die al een zienswijze over de evenementenvergunning hebben gegeven, kunnen binnen 6 weken na 12 augustus 2019 tegen de evenementenvergunning in beroep bij de rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend tezamen met een kopie van dit besluit op de zienswijze.

In het beroepschrift moeten duidelijk de volgende zaken staan vermeld:

 • de naam en het adres van de indiener;
 • het beroepschrift moet zijn ondertekend;
 • de dagtekening;
 • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit op de zienswijze;
 • wat de rechtbank volgens u zou moeten beslissen.


  Voorlopige voorziening

  Tijdens de beroepsprocedure blijft het besluit op de zienswijze gelden. Dit kan voor u gevolgen hebben. Daarom kunt u, tegelijk met het indienen van het beroep, aan de bestuursrechter een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing van het besluit) vragen. Als de rechter daartoe aanleiding ziet, kan hij een regeling treffen voor de periode dat uw beroep in behandeling is. Daarvoor geldt wel dat u een spoedeisend belang moet hebben. Het verzoek kunt u richten aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

  U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.