Gemeentelijk rioleringsplan ter inzage

Dit item is verlopen op 24-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 24-10-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Op 29 oktober heeft de gemeenteraad het concept verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Terschelling 2019-2023 vrijgegeven voor inspraak en overleg. De ter inzage legging duurt 6 weken en start op vrijdag 1 november 2019. Geïnteresseerden kunnen het plan inzien in de inforuimte op het gemeentehuis.

Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) beschrijft het gemeentelijk beleid wat betreft de zorgplicht voor afvalwater, grondwater en hemelwater voor de planperiode 2019 t/m 2023. Het bestaande beleid wordt in grote lijnen voortgezet. Daarnaast wil de gemeente deze planperiode extra inzetten op duurzaamheid en klimaatadaptatie. Onder meer door het afkoppelen van verhard oppervlak wordt het rioolstelsel duurzamer en energiezuiniger gemaakt. In het kader van klimaatadaptatie worden no-regret maatregelen benoemd die je nu kunt nemen en maatregelen die je juist niet meer moet nemen.

Volgens Wetterskip Fryslân zijn de actuele thema’s goed in het GRP verwerkt en sluit het plan aan bij hun beleidsuitgangspunten.