Ingetrokken omgevingsvergunning plaatselijk bekend als Zedjespad 2-1 te Formerum

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 07-10-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Verzonden op 29 september 2021, kadastraal bekend als sectie I perceelnummer 2187, plaatselijk bekend als Zedjespad 2-1 te Formerum,  deels intrekken van de verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een schapenstal met woonhuis, wat betreft de woning, kenmerk 2019-FUMO-0035151.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van verzending of uitreiking bekend is gemaakt.

Bezwaarschriften moeten bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar. Bezwaarschriften kunt u sturen naar: het college van B&W gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO: Mail naar waboloket@fumo.nl of  bel 0566-750300. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.