Inspraak Beleidsregels nieuwe woningen 2018 (ontwerp)

Dit item is verlopen op 25-12-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 25-10-2018
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Het ontwerp van de “Beleidsregels nieuwe woningen 2018” ligt van vrijdag 26 oktober 2018 t/m donderdag 22 november 2018 ter inzage in de hal van het gemeentehuis. U kunt deze stukken ook digitaal raadplegen op www.terschelling.nl onder ‘bekendmakingen’.

De beleidsregels maken vooraf duidelijk in welke gevallen de gemeente, in afwijking van de regels uit een bestemmingsplan, een omgevingsvergunning kan verlenen voor een woningbouwinitiatief. De beleidsregels zien op de realisatie van woningen in woonhuizen, recreatieverblijven en bijgebouwen bij woonhuizen. Daarnaast zijn beleidsregels opgesteld voor woonhuizen op invullocaties, woonhuizen bij agrarische bedrijven en woonruimte bedoeld voor tijdelijke huisvesting. Het gaat daarbij om woningbouwinitiatieven voor maximaal 5 woningen.

Iedereen kan schriftelijk zijn of haar zienswijze kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling. Ook kan mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer Hellevoort via het telefoonnummer 0562-446244.

Na sluiting van de inspraaktermijn zal het college, met inachtneming van eventuele zienswijzen, de beleidsregels vast stellen. Op grond van artikel 8:3 Algemene wet bestuursrecht staat geen beroep open tegen dat besluit.