Loterijvergunning aan Sint Jan’s Comité

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 23-04-2020
Soort bekendmaking: Loterijvergunning - verleend

Aan Sint Jan’s Comité is een loterijvergunning verleend voor het houden van een verloting ten bate van diverse evenementen van het Sint Jan’s Comité op 25 juni 2020 (verzonden op 16 april 2020).

* De landelijke maatregelen van het kabinet voor de bestrijding van het COVID-19 virus kunnen ertoe leiden dat deze activiteiten geen doorgang kunnen vinden.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen bovenstaand besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van verzending of uitreiking aan de aanvrager bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA  West-Terschelling. 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaar, schorst de werking van het besluit niet. Indien u van mening bent, dat gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed schorsing vereist, dan kunt u tegelijkertijd met het ingediende bezwaar, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD  Groningen) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.