Omgevingsvergunning Lies 23 te Lies

Dit item is verlopen op 19-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Lies
Publicatiedatum: 19-09-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - verleend

Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Verzonden op 12 september 2019, Lies 23 te Lies, het vervangen van het centrale gebouw en het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk in het kader van brandveiligheid, kenmerk 2019-FUMO-0031503.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland door:

  • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over de ontwerpbeschikking;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpbeschikking.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van verzending of uitreiking bekend is gemaakt.

Bezwaarschriften moeten bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar. Bezwaarschriften kunt u sturen naar: het college van B&W gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO: Mail naar waboloket@fumo.nl of  bel 0566-750300. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.