Omgevingsvergunning Oosterburen 24 te Midsland

Dit item is verlopen op 08-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 08-08-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - verleend

Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Verzonden op 31 juli 2019, Oosterburen 24 te Midsland, het veranderen van het gebruik van de 1e verdieping met bedrijfspand tot een personeelsverblijf voor tijdelijk personeel, kenmerk 2019-FUMO-0035006.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van verzending of uitreiking bekend is gemaakt.

Bezwaarschriften moeten bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar. Bezwaarschriften kunt u sturen naar: het college van B&W gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO: Mail naar waboloket@fumo.nl of  bel 0566-750300. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.