Omgevingsvergunning perceel plaatselijk bekend als Hoofdweg 3 te West-Terschelling

Dit item is verlopen op 28-02-2022.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 30-12-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - verleend

Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Betreft het omzetten van vier recreatieappartementen naar permanente woningen volgens het woonprogramma +135+, op het perceel plaatselijk bekend als Hoofdweg 3 te West-Terschelling, is verleend onder kenmerk 2021-FUMO-0058281.

De beschikking ligt van vrijdag 31 december 2021 t/m donderdag 10 februari 2022 ter inzage. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via www.terschelling.nl of door te bellen naar 0562-446244. Ook kunt u mailen naar omgevingsvergunning@terschelling.nl.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. De bezwaartermijn loopt van 1 januari t/m 11 februari 2022. Bezwaarschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening. Bezwaarschriften kunt u sturen naar: het college van B&W gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van verzending of uitreiking bekend is gemaakt.

Bezwaarschriften moeten bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar. Bezwaarschriften kunt u sturen naar: het college van B&W gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO: Mail naar waboloket@fumo.nl of  bel 0566-750300. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.