Omgevingsvergunning plaatselijk bekend als Oosterend 22 te Oosterend

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Oosterend
Publicatiedatum: 28-10-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - verleend

Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Verzonden op 21 oktober 2021, kadastraal bekend als sectie K, nummer 1497, plaatselijk bekend als Oosterend 22 te Oosterend, het uitvoeren van een interne verbouwing en verduurzamen buitenschil, kenmerk 2021-FUMO-0056255.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van verzending of uitreiking bekend is gemaakt.

Bezwaarschriften moeten bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar. Bezwaarschriften kunt u sturen naar: het college van B&W gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO: Mail naar waboloket@fumo.nl of  bel 0566-750300. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.