Omgevingsvergunning plaatselijk bekend als Tijs Smitweg te Landerum

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Landerum
Publicatiedatum: 18-11-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - verleend

Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Verzonden op 5 november 2021, kadastraal bekend als sectie H, perceelnummer 874 en 2487, en sectie I, perceelnummer 2090, plaatselijk bekend als Tijs Smitweg te Landerum, het veranderen van de uitrit, kenmerk 2021-FUMO-0057184.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van verzending of uitreiking bekend is gemaakt.

Bezwaarschriften moeten bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar. Bezwaarschriften kunt u sturen naar: het college van B&W gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO: Mail naar waboloket@fumo.nl of  bel 0566-750300. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.