Omgevingsvergunning plaatselijk bekend Oosterburen 38a te Midsland

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 01-10-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - verleend

Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Verzonden op 22 september 2020, kadastraal bekend, gemeente Terschelling sectie G, nummer 373, plaatselijk bekend Oosterburen 38a te Midsland, het plaatsen van handelsreclame, kenmerk 2020-FUMO-0038207.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van verzending of uitreiking bekend is gemaakt.

Bezwaarschriften moeten bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar. Bezwaarschriften kunt u sturen naar: het college van B&W gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO: Mail naar waboloket@fumo.nl of  bel 0566-750300. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.