Omgevingsvergunning vluchtweg te Baaiduinen verleend

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Baaiduinen
Publicatiedatum: 04-03-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ontvangen een aanvraag om een omgevingsvergunning op 29 september 2020.
Betreft: bouwen woning met schuur.
Locatie: kadastrale sectie H perceelnummer 3292 plaatselijk bekend aan de Vluchtweg te Baaiduinen.

Gemeente Terschelling verleent de gevraagde vergunning onder kenmerk 2020-FUMO-0045517 (plan ID: NL.IMRO.0093.OV202045517vlchtw2-VG01). Voor inlichtingen neemt u contact op met gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling, telefoonnummer 0562 – 446244

De omgevingsvergunning ligt vanaf vrijdag 5 maart 2021 tot en met donderdag 15 april 2021 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via www.terschelling.nl of door te bellen naar 0562-446244. U kunt het stuk digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken een gemotiveerd beroepschrift indienen tegen dit besluit. De beroepstermijn van 6 weken loopt van 6 maart 2021 t/m 16 april 2021.

Tijdens de beroepstermijn kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld, door diegene die over de ontwerpvergunning tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht, dan wel die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze kenbaar te maken.

Beroepschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening. Beroepschriften inzake de beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kunt u sturen naar: Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD GRONINGEN.

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van 17 april 2021. Het instellen van beroep schorst de werking van de omgevingsvergunning niet. Degene die beroep heeft ingesteld kan verzoeken om een voorlopige voorziening. Als het besluit voor u onherstelbare gevolgen heeft, kunt u, totdat op het beroep is beslist, een verzoek tot voorlopige voorziening doen bij de rechtbank. Wordt dat verzoek gedaan binnen de beroepstermijn, dan treedt het omgevingsvergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en/of het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht).