Omgevingsvergunning voor Zwarteweg 4 en 5

Dit item is verlopen op 31-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 31-10-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - verleend

Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders hebben, naar aanleiding van een bezwaarschrift, in besluit op bezwaar alsnog omgevingsvergunning verleend voor Zwarteweg 4 en 5: het plaatsen van een dakkapel op twee tussenwoningen (Zwarteweg 4+5) aan de voorzijde + het vervangen 2 kozijnen in de voorgevel van Zwarteweg 5. Het besluit is verzonden op 22 oktober 2019, kenmerk 2018-FUMO-0030692.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden binnen 6 weken beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland. In het beroepschrift moeten duidelijk de volgende zaken staan vermeld:

- de naam en het adres van de indiener

- het beroepschrift moet zijn ondertekend

- de dagtekening

- de reden waarom u het niet eens bent met het besluit op bezwaar

- wat de rechtbank volgens de belanghebbende zou moeten beslissen

Indien u van mening bent, dat gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed schorsing vereist, dan kunt u tegelijkertijd met of na het indienen van het beroepschrift, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD  Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.                                                                                                      

Er kan ook digitaal beroep worden ingesteld bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet men wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van verzending of uitreiking bekend is gemaakt.

Bezwaarschriften moeten bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar. Bezwaarschriften kunt u sturen naar: het college van B&W gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO: Mail naar waboloket@fumo.nl of  bel 0566-750300. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.