Ontwerp omgevingsvergunning bouw permanent strandpaviljoen Badweg Formerum

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 07-10-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ontvangen een aanvraag om een omgevingsvergunning op 26 februari 2021.

Betreft: Het afwijken van de beheersverordening ten behoeve van het toestaan van een permanent strandpaviljoen.

Locatie: Badweg Formerum 6, 8894 KW te Formerum.

Het college van B&W is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen onder kenmerk 2021-FUMO-0050334 (plan ID op ruimtelijkeplannen.nl: NL.IMRO.0093.OV202150334BFORM6-ON1)

De ontwerpbeschikking ligt met ingang van vrijdag 8 oktober 2021 t/m donderdag 18 november 2021 ter inzage:

  • bij de FUMO, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen 0566-750300), Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.
  • in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via www.terschelling.nl of door te bellen naar 0562-446224.
  • De stukken zijn digitaal te raadplegen via en op www.ruimtelijkeplannen.nl of hier te downloaden (Toelichting, besluitdocument, illustratie, beleidstekst).

Tegen de ontwerpbeschikking kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling.

Voor inlichtingen of het indienen van mondelinge zienswijzen neemt u contact op met de gemeente Terschelling email: gemeente@terschelling.nl of tel. 0562-446244.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft u 6 weken de tijd om uw zienswijzen in te dienen tegen de ontwerpbeschikking. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag waarop wij de ontwerpbeschikking ter inzage hebben gelegd. De termijn om uw zienswijze in te dienen loopt van vrijdag 8 oktober 2021 t/m donderdag 18 november 2021