Ontwerp omgevingsvergunning bouw woning te Baaiduinen

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Baaiduinen
Publicatiedatum: 18-03-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ontvangen een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen op 28 december 2020.
Betreft het bouwen van een woning op de locatie kadastraal bekend, gemeente Terschelling, sectie H, nummer 883, plaatselijk bekend als Baaiduinen tussen nummer 22 en 26 te Baaiduinen.

Het college van B&W is voornemens  de gevraagde vergunning te verlenen onder kenmerk 2020-FUMO-0047960 (plan ID op ruimtelijkeplannen.nl : NL.IMRO.0093.OV202047960baaidui-ON01).

De ontwerpbeschikking ligt met ingang van vrijdag 19 maart t/m donderdag 29 april 2021 ter inzage:

  • bij de FUMO, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen 0566-750300), Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.
  • in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via www.terschelling.nl of door te bellen naar 0562-446224.
  • De stukken zijn digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl of als pdf bestand hier onder.

Tegen de ontwerpbeschikking kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling.

Voor inlichtingen of het indienen van mondelinge zienswijzen neemt u contact op met de gemeente Terschelling email: gemeente@terschelling.nl of tel. 0562-446244.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft u 6 weken de tijd om uw zienswijzen in te dienen tegen de ontwerpbeschikking. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag waarop wij de ontwerpbeschikking ter inzage hebben gelegd. De termijn om uw zienswijze in te dienen loopt van 20 maart t/m 30 april 2021.