ontwerp omgevingsvergunning bouw woning te Baaiduinen

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Baaiduinen
Publicatiedatum: 30-09-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Ontvangen op 31 januari 2021, kadastrale sectie H, kadastraal perceelnummer 3455, plaatselijk bekend als Baaiduinen 4B te Baaiduinen, het bouwen van een woning. Het college van B&W is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen onder kenmerk 2021-FUMO-0049279 (plan ID op ruimtelijkeplannen.nl: NL.IMRO.0093.OV202149279BDUINEN-ON01).

De ontwerpbeschikking ligt vanaf vrijdag 1 oktober 2021 zes weken ter inzage:

  • bij de FUMO, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen 0566-750300), Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.
  • in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via www.terschelling.nl of door te bellen naar 0562-446224.
  • De stukken zijn digitaal te raadplegen www.ruimtelijkeplannen.nl of hier te downloaden (Toelichting, besluitdocument, illustratie, beleidstekst)

Tegen de ontwerpbeschikking kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling. Voor inlichtingen of het indienen van mondelinge zienswijzen neemt u contact op met de gemeente: gemeente@terschelling.nl of tel. 0562-446244.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft u 6 weken de tijd om uw zienswijzen in te dienen tegen de ontwerpbeschikking. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na ter inzage leggen. De termijn om uw zienswijze in te dienen loopt van 2 oktober t/m 12 november 2021.