Ontwerp omgevingsvergunning realiseren woning in bestaand bijgebouw en aanleggen parkeerplaatsen te Oosterend

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8897HZ12
Publicatiedatum: 01-04-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ontvangen een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen op 23 december 2020.

Betreft het realiseren van een woning in een bestaand bijgebouw en het aanleggen van parkeerplaatsen op de locatie kadastraal bekend, gemeente Terschelling, sectie K, nummer 1510, plaatselijk bekend als Oosterend 12 te Oosterend.

Het college van B&W is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen onder kenmerk 2020-FUMO-0047930 (plan ID op ruimtelijkeplannen.nl: NL.IMRO.0093.OV202047930oostrnd-ON01).

De ontwerpbeschikking ligt met ingang van vrijdag 2 april t/m donderdag 13 mei 2021 ter inzage:

  • Bij de FUMO, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen 0566-750300), Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.
  • In het gemeentehuis, Burgemeester van Heusdenweg 10A, 8881 EB West-Terschelling. U kunt een afspraak maken via www.terschelling.nl of door te bellen naar 0562-446224.
  • De stukken zijn digitaal te raadplegen via de viewer www.ruimtelijkeplannen.nl of te downloaden als pdf bestand uit de bronmap (Toelichting, Besluitdocument en illustratie).

Tegen de ontwerpbeschikking kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling.

Voor inlichtingen of het indienen van mondelinge zienswijzen neemt u contact op met de gemeente Terschelling email: gemeente@terschelling.nl of tel. 0562-446244.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft u 6 weken de tijd om uw zienswijzen in te dienen tegen de ontwerpbeschikking. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na terinzagelegging. De termijn om uw zienswijze in te dienen loopt van 3 april t/m 14 mei 2021.