Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Nieuwe Dijk 4 te West-Terschelling

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 18-03-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Nieuwe Dijk 4 te West-Terschelling, ambtshalve wijziging van de verleende omgevingsvergunning van 17 december 2009. Reden voor de wijziging is het landelijk afvalbeheersplan (LAP3) dat per 28 december 2017 in werking is getreden. Het college van B&W is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen onder kenmerk 2020-FUMO-0039618. Tegen de ontwerpbeschikking kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van B&W. De ontwerpbeschikking ligt vanaf 19 maart 2021 zes weken ter inzage. Voor inlichtingen of het indienen van mondelinge zienswijzen neemt u contact op met de FUMO, info@fumo.nl, tel. 0566-750300, bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.