Ontwerpbesluit hogere waarde geluidhinder ‘Voormalige Vossersschool te West-Terschelling’

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 01-10-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn een hogere waarde op grond van de Wet geluidhinder vast te stellen in verband met het ontwerpbestemmingsplan ‘Voormalige Vossersschool te West-Terschelling’ (planID: NL.IMRO.0093.BP2020vmVosserssch-ON01). Het bestemmingsplan is opgesteld om de realisatie van een woongebouw mogelijk te maken met vier inpandige wooneenheden in de vorm van een familiehuis met eventueel mantelzorg (kadastraal: gemeente Terschelling, sectie A, nummer 3991).

Het ontwerpbesluit heeft betrekking op het verlenen van een hogere waarde in de zin van de Wet geluidhinder voor de realisatie van een woongebouw. De geluidsbelasting overschrijdt de hoogst toelaatbare geluidsbelasting, ook wel de voorkeursgrenswaarde genoemd, van 48 dB. De te verlenen waarde bedraagt 49 dB.

Op grond van artikel 110c lid 1 Wet geluidhinder ligt het ontwerpbesluit van vrijdag 2 oktober 2020 tot en met donderdag 12 november 2020 voor een ieder ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis (alleen op afspraak). U kunt het stuk en het bijbehorende ontwerp bestemmingsplan ook raadplegen via www.terschelling.nl bij ‘bekendmakingen’. Tegen vergoeding kan een afschrift van het ontwerpbesluit worden verstrekt op het gemeentehuis.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen over het ontwerpbesluit hogere waarde bij het college naar voren brengen. Een ieder kan ook een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de raad naar voren brengen. Dit kan door het sturen van een brief aan het college, respectievelijk de raad van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling. Ook kan mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiervoor een afspraak maken met Lidewij van der Kooi, tel.  0562-446244. Om termijnoverschrijding te voorkomen adviseren wij u om minimaal twee weken voor het verlopen van de ter inzage termijn een afspraak te maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze.