Ontwerpbesluit weigeren omgevingsvergunning agrarisch composteren

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Lies
Publicatiedatum: 21-10-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Op 15 september 2020 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het agrarisch composteren op het veehouderijbedrijf van de mts. C.J. en J.J.W. Cupido te Lies, op het perceel kadastraal bekend gemeente Terschelling, sectie I, perceelnummer 2389, plaatselijk bekend als Buitenwalweg 6, 8895 KC te Lies. Het college van B&W is voornemens de gevraagde vergunning te weigeren (kenmerk zaaknummer 2020-FUMO-0045017.

De ontwerpbeschikking ligt vanaf vrijdag 22 oktober 2021 zes weken ter inzage:

  • bij de FUMO, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen 0566-750300), Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.
  • in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via www.terschelling.nl of door te bellen naar 0562-446224.
  • De stukken zijn hier onder als pdf bestand te downloaden.

De ontwerpbeschikking ligt met ingang van vrijdag 22 oktober 2021 tot en met donderdag 2 december 2021 voor iedereen ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan Gemeente Terschelling, t.a.v. college van burgemeester en wethouders, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen kunt u hiervoor een afspraak maken met het team Juridische zaken via telefoonnummer 0562-446244.