Parkeerverbod Reedekerstraat

Dit item is verlopen op 15-01-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 15-11-2018
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit

Voor de Burgemeester Reedekerstraat te West-Terschelling is  een verkeersbesluit genomen waarbij vanaf maandag 3 december 2018 voor de proeftijd van een jaar een tweezijdig parkeerverbod geldt vanaf de kruising met de Burgemeester van Heusdenweg tot de kruising met de Duindoornstraat. Voor de twee aanwezige winkels  aan de burgemeester Reedekerstraat  nr. 36 en 38 kan geparkeerd worden in de vakken.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen bovenstaand besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van verzending of uitreiking aan de aanvrager bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA  West-Terschelling. 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaar, schorst de werking van het besluit niet. Indien u van mening bent, dat gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed schorsing vereist, dan kunt u tegelijkertijd met het ingediende bezwaar, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD  Groningen) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.