Standplaatsvergunningen 2019

Dit item is verlopen op 04-03-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 04-01-2019
Soort bekendmaking: Standplaatsvergunning - verleend

- Aan mevrouw C.N.J. Wiegman is een standplaatsvergunning verleend voor het innemen van een standplaats met een kiosk naast het strandpaviljoen op het strand te West aan Zee.

- Aan de heer A. van Dijk is een standplaatsvergunning verleend voor het innemen van een standplaats met een visverkoopwagen op het Havenplein te West-Terschelling.

- Aan de heer A.G. Tijsma is een standplaatsvergunning verleend voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van brood, banket en frisdrank aan de passantenhaven te West-Terschelling.

- Aan de heer M. Swart is een standplaatsvergunning verleend voor het innemen van een standplaats bij de driesprong voor de verkoop van ijs.

- Aan de heer O. Spanjer is een standplaatsvergunning verleend voor het innemen van een standplaats met een visverkoopwagen op het parkeerterrein van West aan Zee.

- Aan de heer O. Spanjer is een standplaatsvergunning verleend voor het innemen van een standplaats met een snackwagen op het parkeerterrein van West aan Zee.

- Aan de heer A. Mhennaoui is een standplaatsvergunning verleend voor het innemen van een standplaats met een mobiele snackkiosk op het parkeerterrein aan de Badweg van Hoorn.

- Aan de heer J.H. Lettinga is een standplaatsvergunning verleend voor het innemen van een standplaats met een snackkiosk op het Havenplein te West-Terschelling.

- Aan de heer N.J.H. Heetkamp is een standplaatsvergunning verleend voor het innemen van een standplaats met een verkoopwagen in de Oosterburen te Midsland.

- Aan de heer A.H. Haantjes is een standplaatsvergunning verleend voor het innemen van een standplaats met een verkoopwagen op het parkeerterrein nabij het Duinmeertje te Hee.

- Aan de heer G. van Dieren is een standplaatsvergunning verleend voor het innemen van een standplaats met een kiosk bij de strand overgang van Midsland aan Zee.

- Aan mevrouw A.L. de Jong-Bakker is een standplaatsvergunning verleend voor het innemen van een standplaats met een verkoopwagen op het parkeerterrein van Midsland aan Zee.

- Aan mevrouw A.L. de Jong-Bakker is een standplaatsvergunning verleend voor het innemen van een standplaats met een snackwagen op het parkeerterrein van Midsland aan Zee.

- Aan de heer A.C. de Jong is een standplaatsvergunning verleend voor het innemen van een standplaats met een snackwagen op het parkeerterrein aan de Duinweg te West-Terschelling.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen bovenstaand besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van verzending of uitreiking aan de aanvrager bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA  West-Terschelling. 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaar, schorst de werking van het besluit niet. Indien u van mening bent, dat gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed schorsing vereist, dan kunt u tegelijkertijd met het ingediende bezwaar, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD  Groningen) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.