Tijdelijke sluiting bar campus

Dit item is verlopen op 08-01-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 08-11-2018
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

De burgemeester heeft besloten om de bar van de campus van de Zeevaartschool met ingang van 6 november 2018 voor twee weken te sluiten. De politie heeft een aantal keer geluidsoverlast en ongeregeldheden geconstateerd. Daarom heeft de burgemeester dit besluit genomen. De Studentenvereniging WBS heeft meerdere kansen gehad om de situatie te verbeteren. Helaas is dit tot op heden nog niet gelukt.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen bovenstaande besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop wij het besluit door middel van verzending of uitreiking bekend hebben gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA  West-Terschelling. 
 
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Indien u van mening bent dat, gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed schorsing vereist, dan kunt u tegelijkertijd met het ingediende bezwaar, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD Groningen) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.