Tijdelijke verkeersmaatregelen Oerol

Dit item is verlopen op 06-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 06-06-2019
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit

- Gedurende het Oerolfestival van 14 t/m 23 juni 2019 geldt een stopverbod aan beide zijden van de weg voor:

  • De Werkhaven te West-Terschelling ter hoogte van de ingang van het Oerol festivalterrein  De Betonning;
  • De Tijs Smitweg te Landerum (verzonden 6 juni 2019).

Het verbod wordt aangegeven door middel van het verkeersbord E2 van bijlage 1 RVV 1990.

- Gedurende het Oerolfestival wordt in verband met een voorstelling het fietspad langs de dijk ter hoogte van Stay Okay tot de Nieuwe Dijk in West-Terschelling van 13 t/m 22 juni 2019 (met uitzondering van 17 juni 2019) afgesloten van 22.00 tot 24.00 uur voor alle verkeer.

- Tijdens de braderie├źn in de Oerolweek worden afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:

  • Het Abt Folkertspad in Hoorn op 19 juni 2019 van 09.00 tot 18.00 uur;
  • Een gedeelte van de Westerburen vanaf de Oosterburen tot aan Kdo&Zo in Midsland op 20 juni 2019 van 09.00 tot 18.00 uur.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen bovenstaand besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van verzending of uitreiking aan de aanvrager bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA  West-Terschelling. 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaar, schorst de werking van het besluit niet. Indien u van mening bent, dat gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed schorsing vereist, dan kunt u tegelijkertijd met het ingediende bezwaar, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD  Groningen) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.