Vastgesteld bestemmingsplan West-Terschelling - Kaap Seinpaalduin

Dit item is verlopen op 16-03-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 16-01-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 17 december 2019 het bestemmingsplan ‘West-Terschelling - Kaap Seinpaalduin’ ongewijzigd heeft vastgesteld (plan ID: NL.IMRO.0093.BP2018KaapSPDuin-VG01).

Het bestemmingsplan is opgesteld om de realisatie van een Kaap op het Seinpaalduin langs de Zwarteweg op West-Terschelling mogelijk te maken (kadastraal: Terschelling, sectie A, nummer 4002).

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van vrijdag 17 januari 2020 tot en met 27 februari 2020 voor een ieder ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis. U kunt het vastgestelde plan digitaal raadplegen op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/ of hier onder als pdf bestand downloaden. Tegen vergoeding kan een afschrift van het plan worden gevraagd op het gemeentehuis.  De authentieke planbestanden zijn te vinden via http://wro.leeuwarden.nl/terschelling/.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend bij het college van burgemeester en wethouders tegen het ontwerpplan;
  • belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders in te dienen;
  • belanghebbenden tegen de wijzigingen die het college van burgemeester en wethouders bij de vaststelling heeft aangebracht.

U stelt beroep in door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In die brief vermeldt u uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en waarom u het niet eens bent met dat besluit. U stuurt een kopie van dit besluit met het beroepschrift mee. U ondertekent de brief en stuurt deze naar het postadres van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn van 6 weken. Het instellen van beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Degene die beroep heeft ingesteld kan verzoeken om een voorlopige voorziening. Als het besluit voor u onherstelbare gevolgen heeft, kunt u, totdat op het beroep is beslist, een verzoek tot voorlopige voorziening doen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wordt dat verzoek gedaan binnen de beroepstermijn dan treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en/of het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht).