Verkeersbesluit Berenloop

Dit item is verlopen op 25-12-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 25-10-2018
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit

Voor de Berenloop is een verkeersbesluit genomen voor het afsluiten van de volgende wegen op 4 november 2018:

 • De Torenstraat van 9.45 tot 18.00 uur
 • De Brandarisstraat te West-Terschelling van 12.00 tot 17.30 uur
 • De Zwarteweg, Westerbuurtstraat, Willem Barentszkade te West-Terschelling van 12.00 tot 13.00 uur
 • De Hoofdweg vanaf de kruising Dellewal/Hoofdweg tot aan de kruising Formerum/Hoofdweg van 12.00 tot 13.30 uur
 • Formerum (straat), de Molenweg en de Badweg Formerum van 12.30 tot 15.30 uur
 • De Duinweg Formerum en de Duinweg Midsland van 12.30 tot 16.00 uur
 • De Heereweg te Midsland vanaf recreatiecentrum ET 10 tot en met Midsland aan Zee van 13.00 tot 16.30 uur
 • De Oosterburen, Buitenlevenglop, en Brouwershoek te Midsland van 12.15 tot 13.30 uur
 • De Longway, Dennenweg, Burgemeester Reedekerstraat, Willem Barentszstraat, Raadhuisstraat en het fietspad Longway te West-Terschelling van 12.45 tot 17.30 uur
 • In de dorpen Lies, Hoorn en Oosterend zal een deel van de Hoofdweg worden afgezet met pionnen ten behoeve van de lopers van 13.30 tot 15.30 uur
 • Op de parkeerplaats aan de Zwarteweg te West-Terschelling zal vanaf zaterdag 3 november 2018 aan de zijde van de ambulancepost 50 m² worden afgezet ten behoeve van een op te bouwen SIGMA-tent
 • Op de parkeerplaats aan de Zwarteweg te West-Terschelling zal vanaf zaterdag 3 november  aan de zijde van de begraafplaats de rij parkeerplaatsen worden ingericht als fietsenstalling en wordt ruimte gemaakt voor de opbouw van de Sigma-tent
 • Nieuw West is van 13.30 tot 17.30 uur alleen toegankelijk via de Europalaan en Lutineweg (bij politiebureau)
 • De bushalte aan de Longway te West -Terschelling bij de "Stilen" wordt verplaatst naar de Willem Barentszkade 45, ter hoogte van Jonker Watersport

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen bovenstaand besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van verzending of uitreiking aan de aanvrager bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA  West-Terschelling. 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaar, schorst de werking van het besluit niet. Indien u van mening bent, dat gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed schorsing vereist, dan kunt u tegelijkertijd met het ingediende bezwaar, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD  Groningen) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.