Verkeersbesluit Berenloop

Dit item is verlopen op 17-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 17-10-2019
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit

Voor de Berenloop is een verkeersbesluit genomen voor het afsluiten van de volgende wegen op 3 november 2019 (verzonden op 16 oktober 2019):

- Brandarisstraat, Burg. Eschauzierstraat, Burg. Mentzstraat en de Ruyterstraat te West-Terschelling van 09.45 - 11.15 uur (jeugdloop)

- Torenstraat te West-Terschelling van 9.45 - 18.00 uur

- Brandarisstraat te West-Terschelling van 12.00 - 17.30 uur

- Zwarteweg, Westerbuurtstraat en Willem Barentszkade te West-Terschelling van 12.00 - 13.00 uur

- De Hoofdweg vanaf de kruising Dellewal/Hoofdweg tot aan de kruising Formerum/ Hoofdweg van 11.55 uur tot 13.30 uur

- Formerum (straat), de Molenweg en de Badweg Formerum van 12.30 - 15.30 uur

- Duinweg Formerum en Duinweg Midsland van 12.30 - 16.00 uur

- Heereweg te Midsland vanaf recreatiecentrum ET 10 tot en met Midsland aan Zee van 13.00 - 16.30 uur

- Oosterburen, Buitenlevenglop en Brouwershoek te Midsland van 12.15 - 13.30 uur

- Longway, Dennenweg, Burgemeester Reedekerstraat, Willem Barentszstraat, Raadhuisstraat, het fietspad Longway en de overgang kruising fietspad Badweg-Longway te West-Terschelling van 12.45 - 17.30 uur

- In de dorpen Lies, Hoorn en Oosterend zal een deel van de Hoofdweg worden afgezet met pionnen ten behoeve van de lopers van 13.30 - 15.30 uur

- Op de parkeerplaats aan de Zwarteweg te West-Terschelling zal vanaf zaterdag 2 november 2019 aan de zijde van de ambulancepost 50 m² worden afgezet ten behoeve van een op te bouwen SIGMA-tent

- Op de parkeerplaats aan de Zwarteweg te West-Terschelling zal vanaf zaterdag 2 november 2019 aan de zijde van de begraafplaats de rij parkeerplaatsen worden ingericht als fietsenstalling en wordt ruimte gemaakt voor de opbouw van de SIGMA-tent

- Nieuw West is van 13.30 uur tot 17.30 uur alleen toegankelijk via de Europalaan en Lutineweg (bij politiebureau)

- De bushalte aan de Longway te West -Terschelling bij de Stilen wordt verplaatst naar de Willem Barentszkade 45, ter hoogte van Jonker Watersport

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen bovenstaand besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van verzending of uitreiking aan de aanvrager bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA  West-Terschelling. 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaar, schorst de werking van het besluit niet. Indien u van mening bent, dat gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed schorsing vereist, dan kunt u tegelijkertijd met het ingediende bezwaar, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD  Groningen) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.