Verkeersbesluit Kleintje Berenloop

Dit item is verlopen op 17-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 17-10-2019
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit

Voor de Kleintje Berenloop is een verkeersbesluit genomen voor het afsluiten van de volgende wegen op 2 november 2019 (verzonden op 16 oktober 2019):

- De Sportlaan vanaf Hotel Boschrijck tot aan het oude voetbalveld van 10.00 - 12.00 uur

- De Sportlaan vanaf Hotel Boschrijck tot aan de West Aletalaan en de West Aletalaan tussen afslag Sportlaan en Longway van 10.30 - 11.00 uur

- De Longway vanaf het kruispunt met de West Aletalaan van 10.00 - 12.00 uur

- Het verbindingspad naar het zwembad vanaf de Jan Cupidolaan tot aan de Sportlaan van 10.00 - 12.00 uur

- De Badweg West van kruising Halfweg tot de kruising met de Longway van 10.00 - 12.00 uur

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen bovenstaand besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van verzending of uitreiking aan de aanvrager bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA  West-Terschelling. 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaar, schorst de werking van het besluit niet. Indien u van mening bent, dat gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed schorsing vereist, dan kunt u tegelijkertijd met het ingediende bezwaar, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD  Groningen) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.