Vervallen grafrechten

Dit item is verlopen op 01-01-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 01-11-2018
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

De gemeente heeft beleidsregels vastgesteld over het opnieuw gebruiken van bestaande grafruimte op de Algemene Begraafplaats aan de Longway te West-Terschelling. In verband met de eindigheid in de capaciteit om nieuwe grafruimte te kunnen aanleggen, neemt de gemeente oudere graven op de begraafplaats opnieuw in gebruik. Op die manier kan in de behoefte aan grafruimte voor de komende jaren worden voorzien.

Het college heeft besloten de grafrechten van een aantal graven per 1 januari 2019 vervallen te verklaren. Het betreft de graven I 9 ( A. Furen overleden 13 januari 1957), J 12

( J. Postma, overleden 10 december 1957),  L 14 ( M. Brouwer-de Beer, overleden 11 juni 1959), K 12 (erven C. Roos, overleden 20 mei 1967), N 10 (C.H. Oudejans, overleden 3 juli 1967), N12  (U.G.S. Braun overleden 3 augustus 1967) en O 10 (T. Zeijlemaker, overleden 10 augustus 1966).

De graven vallen terug aan de gemeente en worden gebruikt voor nieuwe begravingen. De laatste bijzetting heeft meer dan vijftig jaar geleden plaats gevonden. Het voornemen om deze graven opnieuw te gebruiken is gedurende een periode van een jaar o.a. op de begraafplaats en bij de betrokken graven kenbaar gemaakt. Daarmee zijn eventuele nabestaanden in de gelegenheid gesteld contact met de gemeente te zoeken. Waar geen grafrecht meer is vastgesteld of opnieuw is gevestigd zijn de grafrechten vervallen verklaard.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen deze besluiten. Gedurende de bezwarentermijn blijven de graven onaangeroerd.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen bovenstaande besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop wij het besluit door middel van verzending of uitreiking bekend hebben gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA  West-Terschelling. 
 
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Indien u van mening bent dat, gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed schorsing vereist, dan kunt u tegelijkertijd met het ingediende bezwaar, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD Groningen) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.