Vooraankondiging bestemmingsplanprocedure ‘Kamperen bij de boer Kooipad 7 West-Terschelling’ op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening

Dit item is verlopen op 25-12-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8881HD7
Publicatiedatum: 25-10-2018
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling maken op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat zij voornemens zijn een nieuw bestemmingsplan voor te bereiden aan het Kooipad 7 te West Terschelling.  Het bestemmingsplan heeft tot doel om de aanduiding voor kamperen bij de boer te verwijderen van het perceel aan het Kooipad 7 te West-Terschelling (kadastraal bekend sectie H, nummer 2995) en te verplaatsen naar het vergunde perceel (kadastraal bekend sectie H, nummers 2068 & 2070).

Tegen het voornemen om voornoemd bestemmingsplan voor te bereiden kunnen geen zienswijzen worden ingediend en er wordt over dit voornemen ook geen advies gevraagd van een onafhankelijke instantie. De gemeenteraad heeft op 16 oktober 2018 het bestemmingsplan vrijgegeven voor de procedure. Naar verwachting zal vanaf 2 november 2018 een ontwerp bestemmingsplan ter inzage liggen.   Op dat moment krijgt een ieder de gelegenheid om zienswijzen kenbaar te maken met betrekking tot het ontwerp bestemmingsplan. Voorafgaand aan de ter inzage legging zal daarvan kennisgeving worden gedaan in de Terschellinger, de Staatscourant (online) en via de website van de gemeente.  In die kennisgeving zal worden vermeld wanneer en hoe de stukken zijn in te zien en hoe daarover een zienswijze kenbaar kan worden gemaakt.