Vooraankondiging Ontwerp bestemmingsplan Dorsvereniging Terschelling

Dit item is verlopen op 03-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 03-02-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling maken op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij voornemens zijn om een nieuw bestemmingsplan voor te bereiden voor de Dorsvereniging Terschelling. De Dorsvereniging is voornemens een opslagruimte voor hun agrarisch materiaal te realiseren. De vereniging wil de spullen graag opslaan  op de voormalige noodcamping in Formerum Noord.

Tegen de voornemens kunnen geen zienswijzen worden ingediend en er wordt geen advies gevraagd van een onafhankelijke instantie. De raadscommissie heeft tijdens, haar vergadering van 23 januari 2020 het initiatief besproken, waarna de gemeenteraad op 5 februari 2020 zal besluiten of de bestemmingsplanprocedure gestart kan worden. De stukken zijn te raadplegen via www.terschelling.nl bij ‘vergaderingen’ en in de inforuimte van het gemeentehuis.

Indien het college van burgemeester en wethouders het ontwerp bestemmingsplan vrijgeeft voor de procedure zal een ontwerp bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Op dat moment krijgt een ieder de gelegenheid om zienswijzen kenbaar te maken met betrekking tot het ontwerp bestemmingsplan. Voorafgaand aan de ter inzage legging zal daarvan kennisgeving worden gedaan in de Terschellinger, de Staatscourant (online) en via de website van de gemeente. In die kennisgeving zal worden vermeld wanneer en hoe de stukken zijn in te zien en hoe daarover een zienswijze kenbaar kan worden gemaakt.