Vooraankondiging Ontwerp bestemmingsplan Kunneweg 8

Dit item is verlopen op 01-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8896KD8
Publicatiedatum: 05-09-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling maken op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij voornemens zijn om een nieuw bestemmingsplan voor te bereiden voor het perceel Kunneweg 8 te Hoorn.

Tegen de voornemens kunnen geen zienswijzen worden ingediend en er wordt geen advies gevraagd van een onafhankelijke instantie. De raadscommissie zal in haar vergadering van 10 september 2019 het initiatief bespreken, waarna de gemeenteraad op 24 september 2019 zal besluiten of de bestemmingsplanprocedure gestart kan worden. Tijdens de vergadering van de commissie bestaat de mogelijkheid om in te spreken. De stukken zijn te raadplegen op www.terschelling.nl bij de agenda voor de raadscommissie en in de inforuimte van het gemeentehuis.

Indien het college van burgemeester en wethouders het ontwerp bestemmingsplan vrijgeeft voor de procedure zal een ontwerp bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Op dat moment krijgt een ieder de gelegenheid om zienswijzen kenbaar te maken met betrekking tot het ontwerp bestemmingsplan. Voorafgaand aan de ter inzage legging zal daarvan kennisgeving worden gedaan in de Terschellinger, de Staatscourant (online) en via de website van de gemeente. In die kennisgeving zal worden vermeld wanneer en hoe de stukken zijn in te zien en hoe daarover een zienswijze kenbaar kan worden gemaakt.