Vooraankondiging Ontwerp bestemmingsplan Recreatiewoningen Midsland Noord

Dit item is verlopen op 07-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8891HR
Publicatiedatum: 07-11-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling maken op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij voornemens zijn om een nieuw bestemmingsplan voor te bereiden voor het perceel kadastraal bekend onder sectie H nummer 2836 te Midsland Noord.

Tegen het voornemen kunnen geen zienswijzen worden ingediend en er wordt geen advies gevraagd van een onafhankelijke instantie.

Indien het college van burgemeester en wethouders het ontwerp bestemmingsplan vrijgeeft voor de procedure zal een ontwerp bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Op dat moment krijgt een ieder de gelegenheid om zienswijzen kenbaar te maken. De terinzagelegging zal bekend worden gemaakt via de Terschellinger, de Staatscourant (online) en https://www.terschelling.nl . In deze bekendmaking kunt u lezen  waar en  wanneer de stukken zijn in te zien en hoe een zienswijze kenbaar kan worden gemaakt.