Voorbereidingsbesluit 2 Boddelenweg 5 te Hoorn

Dit item is verlopen op 10-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 10-02-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 5 februari 2020 heeft verklaard dat een (gedeeltelijke) herziening van het bestemmingsplan “Herstelbesluit Manege Boddelenweg 5 te Hoorn” wordt voorbereid voor het perceel, kadastraal bekend gemeente Terschelling, sectie K, nummer 1379, plaatselijk bekend Boddelenweg 5 te Hoorn, zoals deze nader zijn aangegeven op de bij het besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.

Het voorbereidingsbesluit treedt op 6 februari 2020 in werking en heeft een werkingsduur van één jaar.

Bovengenoemd besluit ligt vanaf 6 februari 2020 tot en met 18 maart 2020 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis op Terschelling. Het besluit en de bijlagen zijn verbeeld op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/. met identificatiecode NL.IMRO.0093.2020VBboddelenweg5-VG01

Rechtsbescherming

Tegen het voorbereidingsbesluit is geen bezwaar en beroep mogelijk.