Wegsleepregeling parkeerplaats Sportlaan

Dit item is verlopen op 19-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 19-09-2019
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit

In verband met Springtij 2019 wordt de rechter parkeerstrook van de parkeerplaats (die grenst aan het oude voetbalveld) aan de Sportlaan in West-Terschelling afgesloten voor alle verkeer. Het parkeerverbod geldt van 24 september 2019 t/m 30 september 2019. Alle geparkeerde auto’s, aanhangwagens en andere voorwerpen die op de rechterparkeerstrook staan moeten uiterlijk 23 september 2019 verwijderd zijn. Anders worden deze weggesleept. De kosten voor het wegslepen zijn voor rekening van de eigenaar.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen bovenstaand besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van verzending of uitreiking aan de aanvrager bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA  West-Terschelling. 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaar, schorst de werking van het besluit niet. Indien u van mening bent, dat gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed schorsing vereist, dan kunt u tegelijkertijd met het ingediende bezwaar, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD  Groningen) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.