Regels & handhaven - Bert Wassink

Net als elders is ook op Terschelling nog wel eens discussie over de wijze waarop regels door de gemeente gehandhaafd worden. Of .. juist niet gehandhaafd worden.

Het college van B&W heeft in een beleidsnota ‘Helder Handhaven’ vastgelegd wat de prioriteiten zijn en op welke manier gehandhaafd zal worden.

De gemeenteraad heeft bepaald dat op Terschelling elk (!)  beleidsdocument ter inzage moet worden gelegd vóórdat het definitief wordt vastgesteld. Opdat elke inwoner mondeling of schriftelijk een zienswijze kan indienen op de plannen. Tot en met 9 mei ligt de Beleidsnota Helder handhaven ter inzage die over ‘handhaven’ gaat.

Alle regels altijd handhaven is een utopie. We gaan er allereerst uit van de wil van inwoners om er samen het beste van te maken en fijn samen te leven door de regels na te leven. De realiteit is dat we het daar niet bij kunnen laten. Verschillende instanties met ieder hun eigen bevoegdheden spelen daar een rol in. Ze proberen zo goed mogelijk samen te werken. Ik denk in ieder geval aan de politie, de gemeente, de FUMO, Staatsbosbeheer en het Wetterskip).

Op Terschelling is er één topprioriteit en dat is wonen. In deze bestuursperiode (2018-2022) wil de gemeente ervoor zorgen dat de nodige nieuwe woningen worden gebouwd om iets te doen aan een schreeuwend woningtekort. Maar … er is ook een tegenhanger. Het is verboden woningen die bedoeld zijn om er permanent in te wonen te gebruiken als recreatiewoning. Die verbodsregel geldt ook als een eerste handhavingsprioriteit. Dus we gaan alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat woningen die volgens een bestemmingsplan bedoeld zijn om permanent bewoond te worden in de nabije toekomst allemaal ook daadwerkelijk permanent bewoond zullen worden.

Verder zullen we in goed overleg met de politie verder bepalen op welke manier we overlast die we wel ‘klein leed’ noemen het beste kunnen (blijven) aanpakken.

Wie wel eens mee wil denken over ‘handhaving, adviseer ik even in de Beleidsnota Helder handhaven te duiken. En voor suggesties houd ik me aanbevolen.

Reacties (0)

Plaats een reactie

Voer de letters in die onder de cijfers 10 en 11 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
u z i f i m o v i b e j o c a