Agenda GemeenteraadUitnodiging voor de vergadering op dinsdag 22 mei 2018
19:30 uur, locatie Publiekshal


Voorzitter:Bert Wassink


 
 Terugkerende agendapunten
 
1 Opening en afwezigheidsmeldingen
 
 Voorlopige agenda
 
2 Vaststellen agenda
 
 Ter vaststelling
 
3 Vaststellen besluitenlijst 24 april 2018
 
 Terugkerende agendapunten
 
4aMededelingen uit samenwerkingsverbanden
 
4bOverige mededelingen van het college
 
5 Lijst ingekomen stukken
 

Ingekomen stukken zijn in te zien via de griffie, grifts@terschelling.nl

 
 Bespreekstukken
 
6 Begroting 2019 FUMO
 
7 Jaarrekening 2017
 

Aangepast raadsbesluit n.a.v. behandeling in raadscommissie toegevoegd d.d. 16 mei 2018.

 
 Hamerstukken
 
8 Reglement van Orde Commissie Sociaal Domein
 
9 Verordening gezamenlijke Rekenkamercommissie
 
 Overige agendapunten
 
10 Benoeming leden raadscommissie namens fractie Plaatselijk Belang
 
11 Benoeming leden Technische Commissie Sociaal Domein
 
12 Benoeming voorzitter en leden Rekenkamercommissie
 
 Hamerstukken
 
13 Jaarverantwoording Wet Kinderopvang 2017
 
14 Begroting 2019 & Jaarstukken 2017 Veiligheidsregio Fryslân
 
15 Begroting 2019 & Jaarstukken 2017 GR Hûs & Hiem
 
 Overige agendapunten
 
16 Afscheid wethouders