Agenda GemeenteraadUitnodiging voor de vergadering op dinsdag 25 september 2018
19:30 uur, locatie Raadzaal


Voorzitter:Bert Wassink


 
 Terugkerende agendapunten
 
1 Opening en afwezigheidsmeldingen
 
 Voorlopige agenda
 
2 Vaststellen agenda
 
 Ter vaststelling
 
3 Vaststellen besluitenlijst 10 juli 2018
 
 Terugkerende agendapunten
 
4aMededelingen uit samenwerkingsverbanden
 
4bOverige mededelingen van het college
 
4cVoortgang grote projecten
 
5 Lijst ingekomen stukken
 

Ingekomen stukken zijn in te zien via de griffie, grifts@terschelling.nl

 
 Bespreekstukken
 
6 Kadernota 2018
 
7 Begroting GR Frysl├ón West Empatec
 
8 Ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 20 Hoorn
 
9 Nota Gezondheidsbeleid
 
10 Preventie en handhavingsplan Alcohol
 
11 Benoeming leden Vertrouwenscommissie
 

Stukken toegevoegd d.d. 18 september 2018.

 
12 Benoeming leden Werkgeverscommissie
 

Stukken toegevoegd d.d. 18 september 2018.

 
 Hamerstukken
 
13 1e Begrotingswijziging en Bestuursrapportage
 
14 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid