Agenda GemeenteraadUitnodiging voor de vergadering op dinsdag 28 mei 2019
19:30 uur, locatie Raadzaal


Voorzitter:Bert Wassink


 
 Terugkerende agendapunten
 
1 Opening en afwezigheidsmeldingen
 
 Voorlopige agenda
 
2 Vaststellen agenda
 
 Ter vaststelling
 
3 Vaststellen besluitenlijst 23 april 2019
 
 Terugkerende agendapunten
 
4aMededelingen uit samenwerkingsverbanden
 
4bOverige mededelingen van het college
 
4cVoortgang grote projecten
 
5 Lijst ingekomen stukken
 

Ingekomen stukken zijn in te zien via de griffie, grifts@terschelling.nl

 
 Bespreekstukken
 
6 Jaarrekening 2018
 

N.B. na behandeling in raadscommissie 21 mei zijn op 23 mei een aangepast gemeenteblad en raadsbesluit, alsmede bijlage 6.h. toegevoegd.

N.B. nieuwe versie jaarstukken is toegevoegd i.v.m. tekstuele wijziging op pagina 85.

 
7 Begrotingswijziging 2019 FUMO
 
8 Visie op de particpatiewet en 'Position Paper' participatie (wet)
 
 Hamerstukken
 
9 Concept Integraag Veiligheidsplan Terschelling 2019-2022
 
10 Concept Programma begroting 2020, 1e begrotingswijziging 2019 & Jaarstukken 2018 Veiligheidsregio Fryslân
 
11 Begroting 2020 & Jaarstukken 2018 GR Hûs & Hiem
 
12 Concept begroting 2020 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
 
13 Begroting 2020 GR De Waddeneilanden
 
14 Verlenging ontheffing ingezetenschap wethouders