Agenda GemeenteraadUitnodiging voor de vergadering op dinsdag 2 juli 2019
19:30 uur, locatie Raadzaal


Voorzitter:Bert Wassink


 
 Terugkerende agendapunten
 
1 Opening en afwezigheidsmeldingen
 
 Voorlopige agenda
 
2 Vaststellen agenda
 
 Ter vaststelling
 
3 Vaststellen besluitenlijst 28 mei 2019
 
 Terugkerende agendapunten
 
4aMededelingen uit samenwerkingsverbanden
 
4bOverige mededelingen van het college
 
4cVoortgang grote projecten
 

Programma Wonen 135+, Duurzaamheid, Dellewal, Havenfront, Tonnenloods, Inningswijze Toeristenbelasting

 
5 Lijst ingekomen stukken
 

Ingekomen stukken zijn in te zien via de griffie, grifts@terschelling.nl

 
 Bespreekstukken
 
6 Kadernota
 
7 1e Bestuursrapportage en 2e Begrotingswijziging
 
8 Benoeming lid Raadscommissie namens VVD