Agenda GemeenteraadUitnodiging voor de vergadering op dinsdag 29 oktober 2019
19:30 uur, locatie Raadzaal


Voorzitter:Bert Wassink


 
 Terugkerende agendapunten
 
1 Opening en afwezigheidsmeldingen
 
 Voorlopige agenda
 
2 Vaststellen agenda 29 oktober 2019
 
 Ter vaststelling
 
3 Vaststellen besluitenlijst 5 & 24 september 2019
 
 Terugkerende agendapunten
 
4aMededelingen uit samenwerkingsverbanden
 
4bOverige mededelingen van het college
 
4cVoortgang grote projecten
 
5 Lijst ingekomen stukken
 

Ingekomen stukken kunnen opgevraagd worden bij de griffie via grifts@terschelling.nl of 0562-446244.

 
 Bespreekstukken
 
6 Begroting 2020
 
7 Belastingverordening Toeristen- en Forensenbelasting
 
8 Aanpassing Welstandsnota
 
9 Hardheidscausule West aan Zee 133
 
10 Hardheidsclausule Noordlandweg 19 Midsland Noord
 
11 Rekenkamerrapport externe inhuur
 
 Hamerstukken
 
12 Overeenkomst geldlening AVV
 
13 Concept verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023
 
14 Kostenregeling bouwleges
 
15 Implementatieplan en scenario’s Sociaal Domein Fryslân
 
16 Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019
 
17 Aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming
 
18 Vaststellen archiefverordening