Agenda GemeenteraadUitnodiging voor de vergadering op dinsdag 17 december 2019
19:30 uur, locatie Raadzaal


Voorzitter:Bert Wassink


 
 Terugkerende agendapunten
 
1 Opening en afwezigheidsmeldingen
 

N.B. volgorde agendapunten is gewijzigd, agendapunt 12 & 13 toegevoegd d.d. 10 december 2019

 
 Voorlopige agenda
 
2 Vaststellen agenda 17 december 2019
 
 Ter vaststelling
 
3 Vaststellen besluitenlijst 26 november 2019
 
 Terugkerende agendapunten
 
4aMededelingen uit samenwerkingsverbanden
 
4bOverige mededelingen van het college
 
4cVoortgang grote projecten
 
5 Lijst ingekomen stukken
 
 Bespreekstukken
 
6 Belastingverordeningen en tarieventabellen 2020
 
7 3e Begrotingswijziging
 
8 Benoemen leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
 
 Hamerstukken
 
9 Bestemmingsplan Kaap Seinpaalduin
 
10 Nota Reserves en Voorzieningen
 
11 Belastingverordening OZB 2020
 
12 Aanwijzing griffie
 
 Bespreekstukken
 
13 Motie vreemd aan de orde van de dag
 

Motie volgt.

 
14 Motie vreemd aan de orde van de dag